2010. december 3., péntek

II. Alapelvek

Az új pedagógus előmeneteli rendszer minden nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalóra vonatkozik. 

A pedagógus életpálya egy kétéves gyakornoki időszakból, és három – kivételes esetben négy – további szakaszból áll (a továbbiakban „fokozatból”): Pedagógus I., Pedagógus II., Pedagógus III. (mesterpedagógusi), és Tudóstanár fokozatból. Pedagógus I. fokozatba az léphet, aki megfelelt a gyakornokság lezárását jelentő „minősítő vizsgán”, míg a Pedagógus II. fokozathoz „minősítés” szükséges. A Pedagógus III. (mesterpedagógusi) fokozat elérésének feltétele a pedagógus-szakvizsga megszerzése, 14 éves pedagógusi munkaviszony, valamint a második minősítés megszerzése, míg Tudóstanár az lehet, aki tudományos fokozattal, legalább 14 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezik, és megszerezte a második minősítést. A minősítő eljárás életpálya-szakaszonként első alkalommal a pedagógus számára ingyenes. 
A különböző fokozatokhoz eltérő illetmények tartoznak, ugyanakkor megmarad a háromévenkénti béremelési automatizmus is. Az új pedagógus előmeneteli rendszer új pedagógus bértáblát jelent, amely már nemcsak a megszerzett képesítéseket és a pályán töltött éveket veszi figyelembe, hanem a minősítés eredményét is. A nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények pedagógusainak fizetési „kategóriába” sorolása a közalkalmazott pedagógusokkal azonos módon történik. 
Az új rendszerben jelentős alapilletmény növekedést az a pedagógus ér el, aki megszerezte a Pedagógus II. illetve a Pedagógus III. fokozatba kerüléshez szükséges minősítést. Az egyes fokozatok a munkaviszony időtartamának növekedésével további fizetési kategóriákra tagozódnak. 6 
A minősítés dönti el, hogy a pedagógus milyen speciális szakmai feladatokat láthat el (osztályfőnök, munkaközösség-vezető, vizsgáztató tanár, vizsgaelnök, intézményvezető, mentor, szakértő, szaktanácsadó), és a kötelező óraszámok tekintetében is különbségek lehetnek az egyes fokozatok között. 
A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba történő továbblépés kötelező, a Pedagógus III. (mesterpedagógusi) szint elérése azonban már nem. 
A minősítést követően a pedagógus a következő fokozat első fizetési kategóriájába kerül, függetlenül attól, hogy hány év után szerezte meg a minősítést.7 
A minősítési eljárás során fokozottan figyelembe kell venni a pedagógusok alapvető kötelezettségeinek teljesítését. 
Az eljárás szabályait az 1. sz. melléklet részletezi. 
A pedagógusok alapvető kötelezettségeit a 2. sz. melléklet sorolja fel. 8 

III. 1. A rendszer bevezetése 
Az új pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésére legkorábban a 2012/2013-as tanévben kerülhet sor. 
A már pályán lévő pedagógusok első minősítése a 2017/2018-as tanév végéig megtörténik. Az új rendszerbe való belépés feltétele a minősítő vizsga teljesítése (a minősítés megszerzése). Amíg a már pályán lévő pedagógus nem lép be az új rendszerbe, addig a Kjt. általános, és az adott időpontban hatályos szabályai vonatkoznak rá. 
A rendszer bevezetésekor már legalább 2 éve pályán lévők9 első sikeres minősítésüket követően a Pedagógus I., a legalább 8 éve pályán lévők pedig a Pedagógus II. fokozatba kerülnek majd. A legalább 14 éves tanári tapasztalattal, pedagógus-szakvizsgával, illetve tudományos fokozattal rendelkező pedagógusok első minősítésüket követően Pedagógus III. (mesterpedagógusi), illetve tudóstanári fokozatba kerülnek. A sikeres minősítést megszerző pedagógus a következő fokozat első fizetési kategóriájába kerül. 
A minősítési rendszer a 2011/2012-es tanév második félévében kezdi meg – kísérleti jelleggel – a működését. 
Az új fokozatba mindig a minősítést követő tanév szeptember 1-jén lép a pedagógus, tehát az új rendszerbe való átlépés első lehetséges dátuma 2012. szeptember 1-je. 

III. 2. Kivételek 

Azokra a pedagógusokra, akik a rendszer bevezetését követő 10. tanév (a 2022/23-es tanév) végéig elérik a nyugdíjkorhatárt, nem vonatkozik a minősítési kötelezettség. Ha nem szereznek minősítést, akkor rájuk a mindenkori hatályos Kjt. szabályai érvényesülnek. 
A GYES-en, GYED-en töltött évek 50 százalékban ledolgozott évnek számítanak, amennyiben a pedagógus munkaviszonyban van a gyermeknevelés ideje alatt. A pedagóguspályára való visszatérést követően leghamarabb két év elteltével tehető le a minősítő vizsga, illetve szerezhető meg a minősítés.10 Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a nem pedagógus munkakörben dolgozó, majd pedagógus pályára lépő vagy pályára visszatérő pedagógusokra is. 
A legalább hat éves nem pedagógusi munkatapasztalattal rendelkező, átképzéssel pedagógus képesítést szerzett pedagógusok mentesülnek a gyakornokság alól. Pedagógus pályára lépésüket követően két éven belül minősítési kötelezettségük van.11

6 A gyakornoki fokozat 1, a Pedagógus I. fokozat 2-3, a Pedagógus II. fokozat 2-12, a mesterpedagógusi és a tudóstanári fokozat pedig maximálisan 10 fizetési kategóriára tagozódik.
7 Függetlenül attól, hogy a pedagógus melyik kategóriában volt második minősítésekor (pl.: a „Pedagógus I. 2.”, a „Pedagógus I. 3”, vagy „Pedagógus I. 4”), ha megfelelt, mindenképpen a „Pedagógus II. fokozat első kategóriájába kerül.
8 A pedagógusok jogairól és kötelezettségeiről a közoktatási törvény is rendelkezik.
9 A pályán eltöltött idő a tényleges pedagógusi munkával töltött időt jelenti bármely jogviszonyban, a rá irányadó heti kötelező óraszám felénél több munkaidőben. A gyermekgondozással töltött évek a Pedagógus II., illetve a Mesterpedagógus fokozatba kerülés szempontjából fél évnek számítanak.
10 A minősítő vizsga/minősítés megszerzését követő tanév első napjáig a Kjt. általános és mindenkori hatályos szabályai vonatkoznak rájuk. 
11 A bértábla következő fokozatába a minősítés idejétől függetlenül csak akkor léphetnek, ha a fokozatba kerüléshez szükséges összes feltételt teljesítették.

1 megjegyzés:

  1. A már pályán lévők minősítésénél a Pedagógus III. fokozatba tehát csak a TANÁROK kerülhetnek 14 év után, vagy tanítók is, ha teljesítik a pedagógiai szakvizsgát is? A tervezet "tanári" tapasztalatról beszél, az előzőekben pedig pedagógusi területen töltött időről van szó!!!???

    VálaszTörlés