2010. december 3., péntek

VIII. Pótlékok, kiegészítő illetmények és órakedvezmények

Legsürgetőbb az intézményvezetői és az osztályfőnöki pótlék megemelése. Az igazgatói pótlék a gyakornoki kezdő alapfizetés 40-80 százalékának, az osztályfőnöki pótlék pedig 15-35 százalékának megfelelő összeg. Az igazgatói pótlék mértékét differenciálni kell az intézmény típusa és a diáklétszám alapján. Az osztályfőnökök pótlékát az osztálylétszám, az évfolyam, és a hátrányos helyzetű/SNI-s diákok arányának figyelembevételével kell megállapítani. A pótlékokról a munkáltató dönt az itt meghatározott keretek között. 
A munkaközösség-vezetői pótlék a gyakornoki kezdő alapfizetés 5-10 százaléka. Az igazgató-helyettesi pótlék az igazgatói pótlék 50 százaléka. 
A fenntartó további pótlékokat állapíthat meg (pl. sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő pedagógusoknak, a legalább két szaktárgyat tanító tanároknak, hiányszakon tanító pedagógusoknak, vagy egyéb indokolt esetben, az alapilletmény 5-10 százalékának megfelelő összegben). 
A magyar oktatási intézmények színvonalában súlyos egyenlőtlenség tapasztalható, ezért indokolt a hátrányos helyzetű kistelepülési iskolákban dolgozó pedagógusoknak kiegészítő illetményt folyósítani legalább az alapilletmény 10 százalékának megfelelő összegben.15 A kiegészítő illetményt a fenntartó pályázat útján vagy saját forrásból biztosítja. 
A korábban legalább két ciklust – 10 évet – intézményvezetőként dolgozó pedagógusok „címzetes igazgatói” pótlékban részesülnek, amennyiben igazgatóságukat követően továbbra is az intézményben maradnak. Pótlékuk a korábbi igazgatói pótlék 50 százaléka egy további vezetői ciklus időtartamára. 
A vezetőtanárokat, gyakorlatvezetőket és mentorokat arra az időre illeti meg illetmény-kiegészítés, amíg ezeket a többletfeladatokat ellátják. A kiegészítő illetmény folyósítása a pedagógusképző intézmény költségvetéséből történik. 
Az említett pótlékokon kívül jelenleg létező pótlékok megszűnnek. A többletmunkát a munkáltató (fenntartó) célfeladatokra szánt keretéből díjazza. 
Órakedvezményt kapnak az osztályfőnökök (az osztályfőnöki órakedvezmény főszabály szerint heti egy óra, amelyet a fenntartó kettőre emelhet), a munkaközösség-vezetők (heti egy óra), és a diákönkormányzatot segítő pedagógusok (heti egy óra). 
Az intézményvezetők kötelező óraszámát a közoktatási törvény szabályozza. Lásd az 

5. melléklet b) táblázatát.


15  A kistérségi, hátrányos helyzetű településeken, régiókban állami támogatás keretében szolgálati lakást kapnak azok a pedagógusok, akik a település intézményeiben feladatellátásra, oktatás-nevelésre vállalkoznak.

1 megjegyzés: