2010. december 4., szombat

10. melléklet A szervezeti és működési szabályzat és a házirend

Szervezeti és működési szabályzat 

A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata az intézmény zökkenőmentes napi működésének rendjét fogalmazza meg, tisztázza a jogköröket és a rendkívüli helyzetek kezelését. 

A szervezeti és működési szabályzat meghatározza:

a) a működés rendjét, a gyermekek, tanulók fogadásának, a vezetők iskolai jelenlétének rendjét b) a pedagógiai munka tervezésének, szervezésének és belső ellenőrzésének rendjét 
c) a vezetői helyettesítési rendet 
d) a vezetői feladatkörök megosztását, a vezetők, illetve a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, a munkaköri leírásokat 
e) a kapcsolattartás rendjét az intézményegységek között 
f) a vezetők és az intézményhez kapcsolódó szülői szervezetek közötti kapcsolattartás formáját, az egyéb külső kapcsolatok kezelésének formáit 
g) a feladatok átruházásával, a beszámolással kapcsolatos rendelkezéseket h) az intézmény területére lépés, az ott tartózkodás szabályait 
i) a fegyelmi eljárás szabályait 
j) a szakmai munkaközösségek tevékenységét 
k) a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét 
l) az intézményi óvó-védő előírásokat, a rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket 
m) a szülői közösség véleményezési, egyetértési jogkörébe utalt ügyeket
n) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket 
o) a napközis, tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek, továbbá a kollégiumi, externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásának elveit 
p) a szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét 
q) mindazokat a kérdéseket, amelyeket a nevelőtestület szükségesnek tart szabályozni, illetve amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. 

Az iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzata tartalmazza a fentieken túl: 

a) a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit b) a felnőttoktatás formáit 
c) a diákönkormányzat működésének feltételeit (kapcsolattartás, tárgyi feltételek, körülmények tekintetében) 
d) az iskolai sportkör működésének rendjét e) a könyvtár működésének szabályait.

Az SZMSZ-t a fenntartó – a megyei kormányhivatal oktatási osztálya szakértőjének véleménye alapján – hagyja jóvá a benyújtását követő első testületi ülésén. Amennyiben a benyújtás után 30 nap eltelt, az SZMSZ-t jóváhagyottnak kell tekinteni. 
A fenntartó a jóváhagyást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az 
a) jogszabály-ellenes, 
b) a kötelező feladatokon túl vállalhatatlan anyagi terheket ró a fenntartóra.HázirendA házirend a tanulóknak szóló szabályzat, amely közérthetően tartalmazza az iskolai működés, valamint az iskola által elvárt viselkedési normák rendjét. Tartalmaznia kell különösen: 

a) a tanulók magatartásának és szorgalmának minősítési szabályait 
b a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket 
c) a tanulók vélemény-nyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit 
d) a tanulók jutalmazásának elveit és formáit 
e) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit 
f) a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket. 

A Házirenddel kapcsolatban a tanulók és a szülők javaslatait és véleményét ki kell kérnie az intézménynek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése