2010. december 4., szombat

12. melléklet A pedagógiai program

A pedagógiai program a közoktatási intézmény szakmai önazonosságának hordozója, s egyben fejlesztési terve. Az intézmény sajátosságainak figyelembe vételével készül, oly módon, hogy a benne foglalt célok ellenőrzésre is alkalmas módon, feladatok, vállalások formájában öltsenek testet. 

Tartalmi elemei: 
a) nevelési értékek, pedagógiai elvek 
b) intézményi hagyományok, szokások, öltözködés, viselkedés, ünnepek helyi rendje c) az együttélés szabályai, elvárások és vállalások 
d) az osztályfőnöki munka, feladatok 
e) az intézmény tartalmi munkájának sajátosságai (pl. tagozatok) 
f) a tanulmányi munka ellenőrzésének és értékelésének módjai, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének szabályai 
g) a csoportbontások és a tanórán kívüli foglalkozások szervezésének elvei h) a tehetséggondozás feladatai 
i) a különleges bánásmódot igénylő , ennek részeként a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és gyerekekkel/tanulókkal való foglalkozás helyi rendje 
j) a tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatokban 
k) a szülőkkel és az intézmény partnereivel való kapcsolattartás formái 
l) nemzeti és etnikai kisebbség és a többség kultúrájának megjelenése a pedagógiai folyamatban 
m) a felvétel és az átjárás (máshonnan átjelentkezett tanuló átvételének) helyi szabályai n) a választott kerettanterv és a helyi tanterv 
o) a mindennapos testnevelés és egészségnevelés 
p) szakképző intézményekben (szakiskolákban és szakközépiskolákban) az iskolában és a gyakorlati helyeken folyó képzés sajátos szabályai 
q) a tantárgy- és tanárválasztás szabályai 
r) minden olyan kérdés, amelynek a pedagógiai programban történő rögzítését a nevelőtestület szükségesnek tartja. 
A pedagógiai programot a fenntartó – a megyei kormányhivatal oktatási osztálya szakértőjének véleménye alapján – hagyja jóvá a benyújtását követő első testületi ülésén. Amennyiben a benyújtás után 30 nap eltelt, a pedagógiai programot jóváhagyottnak kell tekinteni. 

A fenntartó a jóváhagyást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a) az szakmailag kifogásolható 
b) jogszabály-ellenes 
c) a kötelező feladatokon túl vállalhatatlan anyagi terheket ró a fenntartóra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése