2010. december 4., szombat

15. melléklet Az alkalmazás feltételei

A közoktatási intézményekben betölthető pedagógus munkakörök végzettségi és szakképzettségi követelményei


Nevelési-oktatási intézmények (óvoda, iskola, kollégium)

Pedagógus munkakör

Az alkalmazás végzettségi és szakképzettségi feltétele
- óvodapedagógus

óvodapedagógus
- tanító

tanító, konduktor-tanító, konduktor, tanár, amennyiben legalább 120 órás továbbképzésen vett részt
-    tanár    az    iskolai     oktatás    5.
évfolyamán

a tantárgynak megfelelő szakos tanár,
tanító   a    szakkollégiumának    vagy    műveltségi    területének megfelelő tantárgy tekintetében
-    tanár    az    iskolai     oktatás    6.
évfolyamán

a tantárgynak megfelelő szakos tanár,
tanító a műveltségi területének megfelelő tantárgy tekintetében
-    tanár    az    iskolai     oktatás    7. évfolyamától kezdődően

a tantárgynak megfelelő szakos tanár
- középiskolai tanár

a tantárgynak megfelelő szakos tanár, a régi képzési
rendszerben megszerzett oklevelek esetében csak egyetemi szintű tanár
- szakközépiskolában,
szakiskolában szakmai tantárgyat tanító tanár, illetve szakközépiskolában gyakorlati oktató

a képzés szakirányának megfelelő szakos tanár vagy a képzés
szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és pedagógiai továbbképzéssel
- szakiskolában gyakorlati oktató

a képzés szakirányának megfelelő középfokú végzettséggel is
és legalább 120 órás, felsőoktatási intézmény által szervezettpedagógiai továbbképzéssel
- tanár alapfokú művészetoktatási
intézményben, művészeti szakközépiskolában és szakiskolában

a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző és alapfokú évfolyamain a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanítói is, vagy országos elismertségű, díjazott művész pedagógusképző felsőfokú intézmény által szervezett pedagógiai kiegészítő továbbképzéssel.
- napközis, tanulószobai
foglalkozást tartó tanító, tanár

tanító, konduktor, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus,
pedagógiai szakpszichológus, nevelőtanár, pedagógia alapszakos bölcsész, hittanár-nevelő szakos pedagógus
egyéb tanórán kívüli foglalkozást
tartó pedagógus

a foglalkozás tartalmi követelményeihez igazodóan tanító,
tanár, szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, nevelőtanár, pedagógia alapszakos bölcsész vagy felsőfokú végzettségű más szakember pedagógiai továbbképzéssel
- könyvtárostanár (tanító)

tanító, tanár, szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, nevelőtanár, pedagógia alapszakos bölcsész és könyvtáros, informatikus könyvtáros
- iskolapszichológus

pszichológus és pedagógus együtt vagy pedagógiai
szakpszichológus
- kollégiumi nevelő

az iskolának megfelelően tanító vagy tanár, illetve
gyógypedagógus, szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus, nevelőtanár, pedagógia alapszakos bölcsész
- fejlesztő pedagógus

bármely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár) és a szakirányú továbbképzésben szerzett, a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakképzettség
- pszichológus

pszichológus
- szociálpedagógus

szociálpedagógus
- konduktor

konduktor
- logopédus

gyógypedagógus logopédia szakirányon
- gyógypedagógus

a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett
gyógypedagógus, vagy
gyógypedagógia vagy gyógypedagógus tanári szakképzettség, továbbá a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógusi végzettség

A pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi  követelményeit külön jogszabály (jelenleg a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) szabályozza. Ez a jövőben is fenntartandó.
A pedagógiai intézet alaptevékenysége körében foglalkoztatottak (pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó)  végzettségi és szakképzettségi követelményeit jelenleg szintén külön jogszabály rendezi (10/1994. (V. 13.) MKM rendelet). Ez a jövőben is fenntartandó.


 Kivételi szabályok

Testnevelés szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel az iskolai nevelés-oktatás minden évfolyamán  lehet  testnevelő  tanári  munkakört  betölteni.  A  közoktatás  ötödik  évfolyamától  a mindennapos testnevelés  keretében megszervezett sport- és mozgásprogramokat olyan szakedző vagy más felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember (például néptáncos, balett-táncos, egyéb mozgásművészeti  gzettsé) is vezetheti, akinek a feloktatásban szerzett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzést igazoló végzettsége van.
Idegen nyelv  oktatására  -  minden  iskolatípusban  és  minden  évfolyamon  -  alkalmazható,  aki nyelvtanári  vagy  idegen  nyelv-  és  irodalom  szakos  tanári  végzettséggel  és  szakképzettséggel rendelkezik, illetve anyanyelvű, és  az  iskolafoknak megfelelő pedagógusi végzettséggel vagy a felsőoktatásban  szerzett,  legalább  120  órás   pedagógiai  továbbképzést  igazoló  végzettséggel rendelkezik.

Pedagógus-munkakörben alkalmazható adott tantárgy oktatására az is, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és továbbképzés keretében pedagógusi végzettséget szerzett. Óvodapedagógus munkakörben alkalmazható az is, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, feltéve, hogy a bizonyítvány, oklevél megszerzéstől 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. 

A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben

a) a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta szakképzettség kell, ha az óvodai foglalkozás, illetve a tanórai foglalkozás elsődleges célja 
aa) a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése 
ab) az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 
ac) az értelmi fogyatékos tanuló iskolai nevelése, oktatása a külön e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, óvodai tagozaton, iskolai tagozaton, osztályban vagy csoportban történik 
b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség kell, 
ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját szolgálja 
bc) a tanórán kívüli foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz. 

Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés nyelve a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelve, illetve nem magyar nyelv, az adott nyelven folyó nevelő és oktató munkához pedagógus-munkakörben − a nevelési-oktatási intézmény típusához igazodva – az alkalmazható, aki 

a) nemzetiségi óvodapedagógus, nemzetiségi tanítói oklevéllel rendelkezik, 
b) pedagógus munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel, valamint az iskolai és kollégiumi nevelés-oktatás nyelvének tanítására jogosító tanítói, tanári, nyelvtanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, 
c) a tantárgynak megfelelő tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá az alapképzésben vagy a szakirányú továbbképzésben elsajátította az adott tantárgy kisebbségi nyelven történő oktatásához, illetve nem magyar nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismereteket, 
d) a Magyar Köztársaságban honosított, pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, a tanítás nyelvének megfelelő oklevéllel rendelkezik.

A törvény további kivételi szabályokat határoz meg, amely biztosítja, hogy a korábbi képzési rendszerekben megszerzett bizonyítványokkal és oklevelekkel rendelkező, a törvény hatálybalépésekor a pályán vő pedagógusok, illetve bizonyos rben azok, akiknek az öregségi nyugdíjjogosultság eléréséhez  szükséges  korhatárig  tíz  évnél  kevesebb  ideje  van,  változatlan munkakörben tovább foglalkoztathatók legyenek. Ugyancsak  szükséges  kivételi  szabályok  fenntartása  azokban  az esetekben,  amikor  fennáll  a veszélye, hogy a szakképzett munkaerő a szigorodó végzettségi és szakképzettségi előírások, illetve a felsőoktatási képzés nemrégiben történt beindulása miatt nem biztosítható (pl.: nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás egyes területei).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése