2010. december 3., péntek

2. melléklet

  A pedagógus alapvető kötelességei 
  I. Az óvodapedagógus
 •  Feladatait a közoktatási törvény előírásai és a helyi nevelési program alapján végzi 
 • A rábízott gyerekeket legjobb tudása szerint neveli és fejleszti 
 • Munkáját tervszerűen végzi 
 • Gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról 
 • Segíti a gyermekek testi-lelki, szociális, értelmi képességeinek fejlődését 
 • Az ismereteket sokoldalúan közvetíti 
 • A tevékenységeken keresztül felkelti a gyermekek érdeklődését az ismeretszerzés iránt 
 • Személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását 
 •  Vezeti a személyiséglapokat 
 • Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, folyamatosan tájékoztatja őket a gyermekek fejlődéséről 
 • A rábízott gyermekeket soha nem hagyja felügyelet nélkül 
 • A gyermekekkel differenciáltan foglalkozik 
 • Gondoskodik a lemaradók felzárkóztatásáról és a tehetséggondozásról 
 • A gyermekeket egészséges, higiénikus életmódra neveli 
 • Mindent megtesz azért, hogy az óvodások életkoruknak megfelelően fejlődjenek, és nevelésük eredményes legyen 
 • Tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget 
 • Gondoskodik az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről 
 • Ellátja a gyermek személyi gondozásával kapcsolatos feladatokat 
 • Segíti a gyermeki személyiség kibontakozását az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével 
 • Biztosítja a megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket a gyermek leghatékonyabb fejlesztő tevékenységéhez, a játékhoz 
 • Segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását 
 • Segíti a gyermeket az óvodából iskolába való átmenet folyamatában 
 • Együttműködik a nevelőtestület többi tagjával 
 • Gondoskodik a rábízott csoportszoba díszítéséről 
 • Tiszteletben tartja a pedagógus etikai szabályokat 
 •  A gyermekeket a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére beveli 
 •  Ellátja az adminisztratív teendőket 
 • Munkahelyére pontosan érkezik 
 • A hivatali titkot megőrzi 
 •  Teljesíti a kötelező továbbképzéseket 
 •  Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket

 • II. 1. Tanító, általános- és középiskolai tanár, szakoktató
 • Feladatait a közoktatási törvény előírásai és az intézmény pedagógiai programja alapján végzi 
 • Megtanítja a tantervben előírt törzsanyagot 
 • Szakszerűen megszervezi a tanítás és tanulás folyamatát 
 • A tanmeneteket folyamatosan aktualizálja és felülvizsgálja 
 • Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetíti 
 • Segíti a diákok személyiségének fejlődését 
 • A tanulók munkáját irányítja, ellenőrzi, értékeli 
 • Törekszik a diákok egyenletes terhelésére 
 • Motiválja a diákokat szaktárgya elsajátítására 
 • A tanórákat a tanulók életkori adottságaihoz, haladási tempójához alkalmazkodva, differenciáltan szervezi 
 • Tevékenysége során figyelembe veszi a diákok társadalmi helyzetét, kulturális hátterét és sajátos nevelési igényét 
 • Gondoskodik a szociális támogatásra szoruló diákok segítéséről 
 • Segíti a lemaradók felzárkóztatását 
 • Segíti a tehetségek kiteljesedését, nyilvántartja a tehetséges diákokat 
 • Odafigyel a diákok egyéni problémáira 
 • A diákokat egészséges, higiénikus életmódra és környezettudatosságra neveli, óvja a gyermekek jogait, emberi méltóságát 
 • Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére valamint hazaszeretetre neveli a diákokat 
 • Segíti a diákokat abban, hogy elsajátítsák a közösségi együttműködés magatartási szabályait, az etikus viselkedési normákat 
 • A rendelkezésre álló szemléltető és kísérleti eszközöket használja. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal adja át 
 • Félévente legkevesebb 3 érdemjegyet ad a diákoknak 
 • Objektíven értékel, év végén az egész éves teljesítményt értékeli 
 • Együttműködik a szülőkkel, és rendszeresen tájékoztatja őket a gyermeküket érintő kérdésekről 
 • Ellátja az adminisztratív teendőket 
 • Két éven keresztül megőrzi a témazáró dolgozatokat és a javítási útmutatókat 
 • Részt vesz az iskolai rendezvényeken, értekezleteken, fogadóórákon, szülői értekezleteken és az éves ütemterv szerinti rendezvényeken 
 • Felelősséggel ellátja az előírt helyettesítéseket. Beosztás szerint biztosítja a tanulók felügyeletét 
 • Óráit pontosan kezdi és fejezi be, munkahelyére pontosan érkezik 
 • Gondozza saját mentálhigiénés állapotát 
 • Heti munkaidejéből annyi időt tölt munkahelyén, amennyi munkájának teljes körű és színvonalas ellátásához szükséges 
 • Minden tőle telhetőt megtesz a gyermek- és tanulóbalesetek megelőzéséért, a diákok testi épségének megóvásáért 
 • Szaktárgyához tartozó iskolán/tanórán kívüli programokat szervez (pl. múzeumlátogatás, háziverseny) 
 • Folyamatosan fejleszti, továbbképzi magát 
 • Egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával, iskolai és iskolán kívüli tevékenységével követendő példát mutat 
 • Elvégzi a kötelező továbbképzéseket 
 • Határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket 
 •  Nem fogad el a diákoktól aránytalanul nagy értékű ajándékot 
 • Megőrzi a hivatali titkot 
  II. 2. Csak a középiskolai tanárra vonatkozó kötelezettségek
 • A témazáró dolgozatokat egy héttel korábban bejelenti és két héten belül kijavítja 
 • A diákokat megfelelően felkészíti az érettségire 
 • Segíti a diákokat a pályaválasztásban 

 • II. 3. Csak a tanítóra vonatkozó kötelezettségek
 • Megkönnyíti az óvodából az iskolába történő átmenetet, játékos módszerekkel alakítja ki a kötelesség és feladat tudatot 
 • Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő foglalkozásra, az idő optimális kihasználására 
 • Amennyiben szükségesnek találja, az osztályzatokon kívül szöveges értékelést is készít a diákok munkájáról 
 • Tanítványaival megszeretteti a tanulást, felkelti bennük az érdeklődést 
 • Kiemelten nagy súlyt helyez a szóbeli és írásbeli kifejezési készség és a szövegértési készség fejlesztésére 
 • Rendszeresen ellenőrzi, és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi teljesítményeit. Megtartja az írásbeli és szóbeli gyakorlási és ellenőrzési formák egyensúlyát, az írásbeli feladatokat naponta ellenőrzi, javítja, javíttatja 
 • A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez; egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladását. Szükség esetén időben szakértői vizsgálatot kezdeményez 
 • Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, látogatja a családokat 
 • A gyerekeket érintő kérdésekről rövid időn belül tájékoztatja a szülőket 

 • II. 4. Csak az általános iskolai tanárra vonatkozó kötelezettségek
 • A témazáró dolgozatokat egy héttel korábban bejelenti és két héten belül kijavítja 
 • Gondoskodik arról, hogy a diákok elsajátítsák az alapvető készségeket és képességeket 
 • Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, látogatja a családokat 
 • A gyerekeket érintő kérdésekről rövid időn belül tájékoztatja a szülőket 

 • II. 5. Csak a kollégiumi nevelőre vonatkozó kötelezettségek
 • Tudatosan megszervezi a diákok délutáni/esti foglalkozásait 
 • Szakmai segítséget nyújt a diákoknak a tanulásban 
 • Gondoskodik arról, hogy a kollégiumban fejlesztő hatású tevékenységekre legyen lehetőség 
 • A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló rendszert dolgoz ki 
 • Gondoskodik a kollégiumi eszközök állagának megőrzéséről 
 • Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges életmódra nevelést 

 • II. 6. Csak a szakoktatóra vonatkozó kötelezettségek
 • Munkáját az intézmény pedagógiai programja, az iskola nevelési és szakoktatói terve alapján végzi 
 • Tanmenetet készít; a tanmenetet egyezteti a szakmai elméleti tanmenetekkel, és ez alapján halad 
 • Megismerteti a tanulókkal a tanműhely rendjét és felszerelést, megtanítja a tanulóknak a munkával kapcsolatos anyagok, gépek, szerszámok kezelését, célszerű és biztonságos használatát 
 • Az általános munkavédelmi oktatás keretében – tanév elején, illetve amikor szükséges – megismerteti a tanulókkal a tanműhely munkavédelmi szabályait, ismerteti az egyes szerszámok, gépek használatának speciális veszélyeit, a lehetséges veszélyhelyzeteket, ezáltal a balesetveszélyes helyzetek elkerülésének lehetőségeit és a teendőket baleset esetén. 
 • Felelős a gondozására bízott eszközök, felszerelések tisztántartásáért, a gépek, berendezések szakszerű karbantartásának, meghibásodás esetén javításának megszervezéséért, lebonyolításáért 
 • Gondoskodik a foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök, szerszámok, szakszerű előkészítéséről 
 • Segíti a tanulókat feladataik szakszerű elvégzésében, teljesítésében 
 • Feladata a tanulók munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése 
 • Személyes, hiteles példamutatásával igényes szakmai munkára nevel, tanítványaiban megalapozott szakmai önbecsülést alakít ki. 
 • Folyamatosan fejleszti, továbbképzi magát, és az új szakmai ismereteket a tananyagba beépítve, azt kiegészítve adja tovább tanítványainak 
 • Az iskola vezetésével egyeztetve – a lehetőségek függvényében – szakmai tanulmányutakat szervez (szakmabeli termelő üzemek, szakmai kiállítások látogatása), ahol lehetőség nyílik a legújabb eljárások, technológiák, gépek, berendezések megismerésére. Ezekre az utakra a diákokat előzetesen felkészíti, hogy a látottakat minél nagyobb hatékonysággal fogadhassák be 
 • A szakma aktuális helyzetének, várható szakember-igényének ismeretében részt vesz és segít az iskola beiskolázási tervének elkészítésében, valamint a végzett tanulók szakmai pályájának utókövetésében 
 • Segíti tanítványait, hogy megtalálják a nekik megfelelő külső gyakorlati helyeket, és rendszeresen ellenőrzi az ott folyó gyakorlatot

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése