2010. december 4., szombat

A PEDAGÓGUSOK ÉS ALKALMAZOTTAK

A közoktatásban alkalmazottak – beleértve az intézmény nem pedagógus alkalmazottait is – mindennapi életvitelének meg kell felelnie a nevelő-oktató munkát végzők, azt segítők kiemelt erkölcsi követelményeinek, a fokozott társadalmi elvárásoknak. 
Az oktatás és nevelés személyközi kapcsolatokra épülő folyamat, melyben a döntések egyéni felelősségen alapulnak. A folyamat irányítójának, a pedagógusnak ezért komoly felelőssége és egyúttal szabadsága van, döntései pedig erősen függenek az adott pedagógiai helyzettől. 
A pedagógus a nevelési folyamat irányítója: irányítja, ellenőrzi és értékeli a tanuló tevékenységét. Szakmai munkáját az intézmény pedagógiai programjában, valamint az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően végzi, annak végrehajtásáért egyénileg is felel. 
Munkavégzésének intézménybeli sajátos vagy egyedi feltételeiről, a munkavégzés helyéről, időbeosztásáról, az intézményben végzendő egyéb feladatokról (ügyeletek, rendezvények, tanítási időn kívüli programok) az intézmény jogszabályokkal összhangban lévő SZMSZ-e rendelkezik. 
A közoktatás minőségét alapvetően meghatározzák az ott dolgozó pedagógusok, akiknek szakmai előmeneteli rendszerét, életpályáját – annak társadalmi-anyagi megbecsülését illetően is – szükséges kiszámíthatóvá, tervezhetővé tenni. 
A pedagógus előmeneteli rendszer jogi körülményeit a Pedagógus életpálya-törvény szabályozza. 

A pedagógus alkalmazásának feltételei 

A közoktatási intézményekben történő alkalmazás feltétele – fenntartói formától függetlenül –, hogy az alkalmazott 
a) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá 
b) rendelkezzék a munkakörének betöltéséhez szükséges – e törvényben meghatározott – iskolai végzettséggel és szakképzettséggel (lásd a 15. mellékletet). 
A közoktatási intézményben történő alkalmazás és foglalkoztatás általános szabályait a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a közoktatási törvény, valamint a pedagógusok életpályájáról szóló törvény együttesen szabályozza. 
Azokkal a technikai létszám keretében alkalmazott dolgozókkal szemben, akik a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítik, a törvény továbbra sem támaszt külön végzettségi és szakképzettségi követelményeket.

  
A pedagógus kötelességei

A pedagógus kötelessége, hogy nevelő és oktató munkájában gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. Kiemelt kötelessége a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való egyéni törődés.
Kötelessége a gyermek erkölcsi fejlődését előmozdítani, tanítványainak a közösségi együttműködés magatartási szabályait megtanítani, és törekedni azok betartatására.
A pedagógus köteles a szülőket rendszeresen tájékoztatni gyermekük iskolai teljesítményéről, magatartásáról, az esetleg észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről. Kötelessége továbbá, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő, és szükség esetén más szakemberek bevonásával.
A pedagógus munkája során mindenkor köteles a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a kollégák emberi méltóságát tiszteletben tartani, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adni.
A pedagógus köteles az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíteni, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva megtervezni. Köteles részt venni a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken.
Munkáját az intézmény pedagógiai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának megfelelően végzi, ügyeletet lát el, részt vesz az intézmény ünnepségein, rendezvényein, és szükség szerint részt vállal azok szervezésében, lebonyolításában.
Kötelező óraszámát és más kötelességeit e törvény 16. melléklete és a pedagógus életpálya törvény határozza meg.


A pedagógus jogai 
A pedagógus joga, hogy személyét, mint a pedagógusközösség tagját, megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék. Joga, hogy a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának és egyéb intézményi dokumentumainak a megalkotásában és elfogadásában; a pedagógiai program alapján megválassza az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit, a tankönyveket és taneszközöket; irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját és minősítse teljesítményüket.A pedagógus az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, informatikai eszközöket. A pedagógus joga, hogy megkapja a munkájához szükséges intézményi és fenntartói információkat.
Joga, hogy szakmai ismereteit, tudását a kötelezően előírt továbbképzéseken túl, egyéb szervezett továbbképzés útján gyarapítsa, részt vegyen a közoktatás működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos megyei vagy országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. Joga, hogy bizonyos időközönként, támogatás mellett alkotói szabadságra menjen, a Pedagógus Kamara vagy szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen közoktatással foglalkozó testületek munkájában. 
A pedagógusnak járó kedvezményekről a pedagógus életpálya-törvény rendelkezik. Lehetőség szerint bővül a könyvtár- és múzeumlátogatási kedvezmény, és az utazási kedvezmények köre is.

A pedagógusok létszáma 

Az intézményben alkalmazott pedagógusok létszámát, a tanuló-pedagógus arányt – a közoktatási intézmény gyermek- illetve tanulói létszáma, az osztályok, csoportok száma, továbbá az ott folyó nevelő-oktató munka általános és speciális feladatai alapján – a fenntartó javaslatára a megyei kormányhivatal oktatási osztálya határozza meg.
A pedagóguslétszám megállapításának általános szabályait a 16. melléklet, továbbá a Pedagógus életpálya-törvény tárgyalja.

A pedagógusok képviselete 

A pedagógusok intézményen belüli képviseletét jóléti, szociális kérdésekben, a tagok védelmében a közalkalmazotti képviselő vagy (14 fő közalkalmazott felett) a Közalkalmazotti Tanács, illetve a szakszervezetek látják el a Munka Törvénykönyve alapján. 

A közoktatásban alkalmazott pedagógusok országos szintű szakmai véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és döntéshozó testülete a közeljövőben megalakuló Pedagógus Kamara. A pedagógusokra vonatkozóan a Pedagógus életpályáról és a Pedagógus Kamaráról szóló törvények további jogokat és kötelezettségeket határoznak meg, etikai normákat tartalmaznak, és meghatározzák azok betartatásának elveit.

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak 

A pedagógiai munkát a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (pl.: dajka, szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős stb.), illetve speciális végzettségű szakemberek (pl.: például orvos, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, könyvtártechnikus, könyvtáros asszisztens, iskolatitkár (óvodatitkár), szabadidő-szervező, pedagógiai asszisztens, oktatástechnikus, számítógép-kezelő, számítógép rendszerprogramozó, laboráns, ügyviteli-gépkezelő, munkaügyi, személyzeti és oktatási előadó) segíthetik. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak kötelező és ajánlott létszámát a 17. melléklet tartalmazza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése