2010. december 4., szombat

A TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE1. A két tanítási nyelvű iskolákról. Miniszteri rendelet 
2. Az óvodai nevelés alapprogramja, kiegészítve az összevont bölcsőde-óvoda működési elveivel. Kormányrendelet 
3. Nemzeti alaptanterv. Kormányrendelet 
4. Az alapfokú művészetoktatási intézmények működési szabályai és tanterve. Kormányrendelet 
5. A kollégium működésének szabályai és pedagógiai munkájának irányelvei. Kormányrendelet 
6. A pedagógiai szakszolgálatok működéséről. Miniszteri rendelet 
7. Pedagógus életpálya. Törvény
8. Közoktatási intézmények felszereléseinek és eszközeinek jegyzéke. Miniszteri rendelet
9. Tankönyvrendelet. Miniszteri rendelet
10. Közoktatási intézmény vezetői megbízásának eljárásrendje. Miniszteri rendelet 
11. Kerettantervek. Miniszteri rendeletek
12. A középiskolai felvétel rendje. Miniszteri rendelet 
13. Érettségi vizsgaszabályzat. Kormányrendelet 
14. Érettségi vizsgatárgyak központi követelményei. Miniszteri rendelet 
15. Nemzeti Tehetség Program. Kormányrendelet
16. Tanulóigazolvány, pedagógusigazolvány. A KIM készülő rendelete
17. Vizsgázás független vizsgabizottság előtt. Miniszteri rendelet
18. Törvény a Pedagógus Kamaráról
19. Térítésköteles, illetve tandíjköteles közoktatási tevékenységek, díjtételek. Miniszteri rendelet
20. Országos szakmai ellenőrzési rendszer. Miniszteri rendelet

További kapcsolódó, módosításra váró jogszabályok
 • 20/1997.  (II.  13.)  Korm rendelet   közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény végrehajtásáról (tartalmazza: a nem állami, nem önkormányzati intézmények finanszírozására vonatkozó szabályokat, a KIR-be történő adatszolgáltatás részletszabályait stb.)
 • 277/1997.   (XII.   22.)   Korm.   rendelet   A   pedagógus-továbbképzésről,   a   pedagógus- szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
 • mindenkori tanév rendjél szóló miniszteri rendelet
 • 2/2005.  (III.  1.)  OM  rendelet   Sajátos  nevelési  igényű  gyermeke óvodai  nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeil
 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről (amelyben szerepel számos  részletszabály a közoktatási törvény egyes szabályainak végrehajtásáról. Itt kerül  szabályozásra  többek  között    kötelező  eszköz-  és  felszerelési  jegyzék,  vagy  az intézményvezető   kiválasztására   irányuló   eljárás   részletszabályai   (kit   kell   meghívni   a nevelőtestület ülésére, mikor határozatképes az ülés, miről dönt stb.), független vizsgabizottság előtti vizsga letételének szabályai, középfokú iskolai felvétel, igazolatlan hiányzás stb. stb.)
 • 10/1994.    (V.    13.)    MKM    rendelet    A    pedagógiai-szakmai    szolgáltatásokat    ellátó intézményekről  és   pedagógiai-szakmai  szolgáltatásokban  való  közreműködés  feltételeiről (vagyis a pedagógiai intézetekről is van külön jogszabály, pl. az itt alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi   feltételeinek   vagy  az  országos  pedagógiai  szakmai  szolgáltatásoknak  a felsorolása)
 • 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjél
 • 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
 • A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet).
 • Szakképzési törvény

17 2014-től változhat. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése